Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 29/2017 BIP KPRM 19183. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: ewidencji

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

al. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

al. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat


Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe zarządzanie, administrowanie i aktualizowanie kadrowego systemu informatycznego poprzez tworzenie kodów systemowych, uzupełnianie bazy danych m.in. rozkazów, decyzji, raportów, komunikatów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i innych dokumentów
 • sporządzanie miesięcznych meldunków, analiz i zestawień statystycznych z zakresu stanu etatowego i osobowego KWP w Bydgoszczy i podległych jednostek dla KGP, KWP i innych uprawnionych organów
 • nadzór KMP w Bydgoszczy, KMP w Toruniu i KMP we Włocławku w zakresie obsługi kadrowego systemu informatycznego
 • współuczestniczenie w organizowaniu uroczystości zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • prowadzenie dokumentacji związanej z uprawnieniami policjantów i pracowników cywilnych, zbiorów manualnych i elektronicznych
 • ewidencjonowanie decyzji i rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz przyjmowanie i opracowywanie korespondencji związanej ze sprawami kadrowymi i ewidencyjnymi

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy w kadrach
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole
 • komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167, ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 21.12.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

al. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 19183


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2660 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 29/2017, BIP KPRM 19183
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: ANNA BURCHARDT-KOMOROWSKA
Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 08.12.2017
Data publikacji : 11.12.2017
Data modyfikacji : 21.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry