Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 2/2018 BIP KPRM 23121. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Zespołu Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy do spraw: funkcjonowania systemów monitoringu i kontroli dostępu

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

prace projektowe, utrzymaniowe oraz serwisowe instalacji i sprzętu monitoringu wizyjnego oraz systemów kontroli dostępu i sprzętu teleinformatycznego ogólnego zastosowania realizowane są zazwyczaj w pomieszczeniach KWP, KPP/KMP, sporadycznie występuje konieczność wyjazdów służbowych, utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi i częstych z instytucjami i firmami zewnętrznymi, występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych, praca wykonywana przed monitorem komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, realizacja czynności technicznych sporadycznie wymaga użycia siły fizycznej, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV piętrze budynku, na którym nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku znajduje się winda oraz podjazd jednak zachodzi konieczność poruszania się po innych obiektach


Zakres zadań:

 • administrowanie systemami monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu
 • wykonywanie obsługi serwisowej sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieciowych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy,
 • wykonywanie projektów technicznych i uczestniczenie w projektach budowy monitoringu wizyjnego i systemów kontroli dostępów w nowych oraz remontowanych obiektach policyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej na dostawę sprzętu oraz usług z zakresu monitoringu wizyjnego i systemów kontroli dostępu oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
 • planowanie średniookresowych przedsięwzięć modernizacyjnych, przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu oraz planowanie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt,
 • uczestniczenie w procedurach odbiorów jakościowo-technicznych sprzętu monitoringu wizyjnego, systemów kontroli dostępu oraz sprzętu informatycznego, nadzorowanie właściwej realizacji umów, współpracowanie z firmami
 • wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu problemów sprzętowo-programowych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (Active Directory) lub bezpośrednio u użytkowników.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze teleinformatycznym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość systemów monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu
 • znajomość budowy i obsługi sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
 • zaawansowana znajomość rynku elektronicznego i informatycznego (sprzęt i oprogramowanie)
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia w realizacji projektów monitoringu wizyjnego lub/i kontroli dostępu

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 12.03.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 23121


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2690 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 2/2018, BIP KPRM 23121
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: specjalista Zespół Wsparcia Technicznego
Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: RAFAŁ STEFAŃSKI
Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 27.02.2018
Data publikacji : 28.02.2018
Data modyfikacji : 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry