Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 3/2018 BIP KPRM 23510. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Sekcji Nieruchomości Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: energetycznych

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Kijowska 5

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


Warunki pracy:

praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór nad gospodarką energetyczną w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego, dostęp do pomieszczeń rozdzielni elektrycznych, węzłów cieplnych i kotłowni, praca przy użyciu komputera, aparatu fotograficznego, miernika parametrów instalacji elektrycznych, wstęp do pomieszczeń i części budynków o utrudnionym dostępie


Zakres zadań:

 • nadzorowanie, kontrolowanie, zlecanie i rozliczanie dostaw mediów i przeglądów technicznych
 • pozyskiwanie ofert dostawców oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dotyczących dostawy mediów i przeglądów technicznych
 • nadzorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych
 • analizowanie rynku usług i dostaw
 • sporządzanie instrukcji wyłączeń instalacji elektrycznych
 • branie udziału w wybrakowaniach i inwentaryzacjach

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną dostarczaną do obiektów
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa pakietu Ms Office
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych oraz z zakresu zagadnień finansowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: średnie o profilu elektrycznym

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 23510


Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
 • w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3200 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 3/2018, BIP KPRM 23510
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: starszy specjalista Sekcji Nieruchomości
Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: BRAK OFERT KANDYDATEK/KANDYDATÓW

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 06.03.2018
Data publikacji : 08.03.2018
Data modyfikacji : 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry