Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 15/2018 BIP KPRM 32413. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi finansowej jednostki

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak zachodzi konieczność poruszania się po innych obiektach KWP w Bydgoszczy


Zakres zadań:

 • sprawdzanie poprawności naliczania świadczeń i należności funkcjonariuszy
 • prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego dot. planowania, sprawozdawczości, realizacji przychodów i wydatków
 • weryfikowanie poprawności sporządzanych przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów
 • dokonywanie rozliczeń ekspertyz kryminalistycznych, naliczanie należności biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach uzyskanych przez biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • odpowiadanie za realizację zobowiązań jednostki, po merytorycznym opracowaniu przez wydziały zaopatrujące
 • sporządzanie na podstawie zatwierdzonych dokumentów zapotrzebowania na środki finansowe podejmowane do kasy
 • wystawianie deklaracji depozytowych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym, matematycznym lub statystycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z obsługą finansową podmiotu gospodarczego lub jednostki sfery finansów publicznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: -


Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 3.09.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 32413


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2400  zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 15/2018, BIP KPRM 32413
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji ds. Budżetu
Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: MAŁGORZATA DÜRAND
Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ


Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 15/2018, BIP KPRM 32413
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji ds. Budżetu
Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 20.08.2018
Data publikacji : 24.08.2018
Data modyfikacji : 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry