Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 23/2018 BIP KPRM 39946. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: zaopatrzenia i dystrybucji sprzętu i materiałów teleinformatycznych

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Iławska 1

85-720 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat


Warunki pracy:

 • Prace związane z zaopatrzeniem w sprzęt i materiały łączności i informatyki oraz obsługą magazynu wydziału na rzecz wszystkich jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego. Wymagana obsługa systemu informatycznego. Częste wyjazdy służbowe. Realizacja zadań wymaga reprezentowania urzędu poprzez utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Praca wykonywana jest przed monitorem komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Realizacja czynności związanych z powyższym stanowiskiem pracy wymaga od kandydata pełnej sprawności fizycznej.
 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana jest z użyciem sprzętu komputerowego. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest w budynku na I oraz II piętrze budynku. W pionowym ciągu komunikacyjnym głównego budynku jest winda towarowa. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Na kondygnacjach na których znajdują się stanowiska pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • składanie zamówień, uczestnictwo w odbiorze sprzętu, przyjmowanie i wydawanie sprzętu oraz materiałów teleinformatycznych do i z magazynu, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej
 • przyjmowanie zamówień, analiza potrzeb i realizacja zakupów własnych mienia podlegających procedurze Prawa Zamówień Publicznych
 • nadzorowanie procesu reklamacyjnego w przypadku ujawnienia wad materiałowych zamawianego asortymentu
 •  prowadzenie ewidencji narzędzi na kartach narzędziowych, dokonywanie ich przeglądu, przygotowywanie do wybrakowania  oraz sporządzanie protokołu likwidacji
 • uzupełnianie i utrzymywanie w stanie gotowości do użytkowania „Nienaruszalnej Rezerwy Sprzętowej”

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze zaopatrzenia
 • obsługa komputera i aplikacji magazynowo-księgowych
 • uczciwość i rzetelność
 • umiejętność argumentowania i przekonywania
 • znajomość obowiązujących przepisów
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: -


Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku  eksploatacji
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 06.01.2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 39946


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2690 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru (załącznik).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2018
Data publikacji : 27.12.2018
Data modyfikacji : 08.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry