Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 21/2018 BIP KPRM 39968. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor Sekcji Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi administracyjno-finansowej

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Iławska 1
85-720 Bydgoszcz 


Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
 
Wymiar etatu:1 etat


Warunki pracy:
praca  wykonywana  w  pomieszczeniach  biurowych,  nie  jest  związana  z  wysiłkiem  fizycznym,  przy  monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy nie znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 
Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji wydatków finansowych jednostek policji woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie transportu
 • opracowywanie zestawień faktur i korekt finansowych
 • prowadzenie rejestru faktur wpływających z jednostek podległych i firm zewnętrznych oraz przekazywanych do komórki finansowej
 • sprawdzanie, rozdzielanie i przekazywanie załączników do faktur za zakupione paliwo w ramach bezgotówkowych kart paliwowych
 • uzgadnianie różnic w wydatkach z wydrukiem komórki finansowej 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie 
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze rozliczeń finansowych 
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy
 • umiejętność pracy w zespole i komunikowania się
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 


Wymagania dodatkowe: profil wykształcenia z zakresu finansów
 
Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 •  kopia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  wymagań  niezbędnych  i  dodatkowych  w  zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  sprawdzającego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie  informacji  niejawnych  lub  kopia  poświadczenia  bezpieczeństwa  uprawniającego  do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz  osobowy  dla  kandydatki/kandydata,  (kwestionariusz  jest  dostępny  na  stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl  zakładka  PRACA  W  POLICJI  /  OGŁOSZENIA  NA  STANOWISKA PRACY  W  KORPUSIE  SŁUŻBY  CYWILNEJ  W  KOMENDZIE  WOJEWÓDZKIEJ  POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia  dokumentu  potwierdzającego  niepełnosprawność  –  w  przypadku  kandydatek/kandydatów,  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2019 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 39968
 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane  osobowe  są  przetwarzane    zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Każdy  kandydat  przystępujący  do  naboru  podaje  swoje  dane  dobrowolnie.  Bez  podania  wymaganych  danych  osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator  danych  i  kontakt  do  niego:  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Bydgoszczy  ul.  Powstańców  Wielkopolskich  7, 85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje  o  odbiorcach  danych:  udostępnione  dane  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim,  odbiorcami  danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres  przechowywania  danych:  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  naboru  na  stanowisko  pracy  w  służbie  cywilnej (z  uwzględnieniem  3  miesięcy,  w  których  dyrektor  generalny  urzędu  ma  możliwość  wyboru  kolejnego  wyłonionego  kandydata, 
 • w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia: -  prawo  żądania  od  administratora  danych  dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej  sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 


Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko,  wydział,  numer  ogłoszenia),  dokumenty  muszą  być  opatrzone  datą  i  podpisane.  Oferty  otrzymane  po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2370,-   zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru po rezygnacji (załącznik).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2018
Data publikacji : 03.01.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry