Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 11/2018, POZ. Ponowienie ogłoszenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: elektromonter Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zasadnicze
1 etat 
 


Wymagania niezbędne na stanowisku: 

 • świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i staranność w wykonywaniu zadań

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • prawo jazdy kat. B
 • odpowiedzialność, samodzielność

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej poprzez stałą kontrolę jej sprawności oraz odbiorników energii elektrycznej w obiektach podległych KWP 
 • usuwanie wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznych powstałych w podległych obiektach KWP
 • usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii urządzeń elektrycznych w zakresie posiadanych możliwości i kwalifikacji 
 • wykonywanie uziemień, bądź zerowań urządzeń elektrycznych w miejscach gdzie zabezpieczenia te są wymagane
 • wykonywanie podłączeń lub demontaż wszelkich urządzeń elektrycznych instalowanych w obiektach KWP
 • na polecenie wymiana instalacji elektrycznych w obiektach KWP
 • konserwacja i obsługa agregatów prądotwórczych
 • w okresie zimowym w zależności od potrzeb udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP
 • składanie okresowych zapotrzebowań na niezbędne materiały i osprzęt elektryczny urządzeń
 • bieżące prowadzenie ewidencji przychodowo-rozchodowej pobranych materiałów

Zainteresowane  osoby  prosimy  o  przesłanie  życiorysu  i  listu  motywacyjnego  wraz z następującymi dokumentami:

 • kopią  dokumentu  potwierdzającego  wykształcenie,  kopią  świadectwa  kwalifikacyjnego,
 • oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Urząd  zapewnia  zatrudnienie  na  podstawie  stosunku  pracy  z  wynagrodzeniem  miesięcznym  oraz wypłaca  pracownikom  dodatek  za  wieloletnią  pracę,  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  dla pracowników  jednostek  sfery  budżetowej  i  nagrody  jubileuszowe  (na  podstawie:  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2  lutego 2010 r.  w sprawie  zasad  wynagradzania pracowników  niebędących członkami  korpusu  służby  cywilnej  zatrudnionych  w  urzędach  administracji  rządowej  i  pracowników innych  jednostek  i  ustawy  z  dnia  12  grudnia  1997  r.  o  dodatkowym  wynagrodzeniu  rocznym  dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 


„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY 
– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”

 

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Komenda  Wojewódzka  Policji    w  Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 
 6. Podanie  danych  w  zakresie  wykraczającym  poza  katalog  danych  określonych  we  wskazanych  w  pkt  4 przepisach  prawnych  jest  dobrowolne  i  nie  stanowi  wymogu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji (m.  in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  jak  i  nie  będą  podlegały profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane  na  potrzeby  niniejszej  rekrutacji  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres trwania  procesu  naboru,  nie  dłużej  niż  przez  okres  3  miesięcy  od  dnia  jego  zakończenia  lub  od  dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku  przetwarzania  danych  podanych  dobrowolnie  przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  do  cofnięcia zgody  w dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  KWP  w  Bydgoszczy  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza przepisy  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych.
 

Dokumenty należy składać w terminie do 8.02.2019 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „elektromonter”

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 08.01.2019
Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry