Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 01/2019, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy

1 etat 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • samodzielność.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • wykształcenie o kierunku chemicznym lub pokrewnym,
 • ogólna wiedza z zakresu pracy laboratoryjnej i obsługi sprzętu do badań chemicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • samodzielne przygotowywanie próbek do badań jakościowych,
 • samodzielne przygotowywanie naważek i ekstraktów do badań ilościowych,
 • przygotowywanie roztworów do krzywych ilościowych,
 • mycie szkła laboratoryjnego,
 • dbanie o ład i porządek w pracowniach badań chemicznych,
 • sporządzanie dokumentacji, korespondencji oraz przygotowanie materiałów do archiwizacji,
 • udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych,
 • sporządzanie zestawień statystycznych, prowadzenie powierzonych ewidencji i rejestrów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

 • kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią prawa jazdy, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji  (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dokumenty należy składać w terminie do 10.05.2019 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „technik – Laboratorium Kryminalistyczne”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 16.04.2019
Data publikacji : 16.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry