Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 26/2019 BIP KPRM 58024. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Zespołu ds. BHP Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: BHP

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz
 
Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
 
Wymiar etatu: 1/2 etatu (2 stanowiska)
 
umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
 
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 
Zakres zadań:
 •  przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP służby/pracy
 • ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków policjantów i pracowników Policji KWP, OPP, SPKP            w Bydgoszczy
 • rozpoznawanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach służby/pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków 
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy/służby KWP, OPP, SPKP w Bydgoszczy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania szkoleń
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz innych komisjach działających na terenie KWP, OPP, SPKP zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby/pracy  

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w służbie bhp
 • szkolenie okresowe dla służby bhp
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność prowadzenia postępowań powypadkowych
 • znajomość metod oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputerowych edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych 
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 09.12.2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 58024
 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na ½ etatu wynosi około 1625 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 26/2019, BIP KPRM 58024

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór anulowany

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 28.11.2019
Data publikacji : 29.11.2019
Data modyfikacji : 23.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska, Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry