Ogłoszenia na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 05/2020, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: technik Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

 •  1/2 etatu

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • wykształcenie średnie (preferowane w zakresie informatycznym lub elektronicznym),
 • dobra znajomość obsługi komputera (system Windows oraz pakiet MS Office),
 • obsługa aplikacji magazynowo-księgowych,
 • znajomość sprzętu informatycznego, w szczególności w zakresie materiałów eksploatacyjnych,
 • uczciwość,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • praktyka lub praca w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji sprzętu i materiałów,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przyjmowanie i wydawanie sprzętu i materiałów  teleinformatycznych do i z magazynu wraz z obsługą systemów informatycznych w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej na kartach oraz w „Systemie ewidencji majątku ruchomego”,
 • uczestnictwo w odbiorze sprzętu z magazynu KGP w celu wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu kujawsko-pomorskiego w mienie niezbędne do wykonywania czynności służbowych,
 • prowadzenie  ewidencji  narzędzi  na  kartach  narzędziowych, dokonywanie  ich  przeglądu, przygotowywanie do wybrakowania oraz sporządzanie protokołów likwidacji w celu zapewnienia wyposażenia pracowników w odpowiednie narzędzia pracy,
 • składanie  zamówień na materiały i sprzęt teleinformatyczny zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dostaw.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią prawa jazdy,oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”  oraz będzie zobowiązana do podpisania z pracodawcą umowy o odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:  iod.kwp@bg.policja.gov.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO).
 4. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 5. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji  (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 6. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dokumenty należy składać w terminie do 31.05.2020 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „technik ZERIZ WŁII”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 23.04.2020
Data publikacji : 27.04.2020
Data modyfikacji : 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry