Ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

Informacje dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej szczegółowo określa zasady, systemy i mechanizmy służące budowaniu nowoczesnej, profesjonalnej, sprawnej i efektywnej administracji rządowej.

 

PRACA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Przyjęcia do pracy są realizowane w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505). Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba , która spełnia wymagania artykułu 4 ww. ustawy, a więc:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
   

*Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, informacja o wolnych stanowiskach pracy musi być upowszechniana przez umieszczenie ogłoszenia o naborze:

 • w miejscu powszechnie dostępne w siedzibie urzędu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w służbie cywilnej zawiera następujące informacje:

 • nazwę i adres urzędu;
 • określenie stanowiska pracy;
 • wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
 • zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
 • wskazanie wymaganych dokumentów;
 • termin i miejsce składania dokumentów;
 • o stanowiska w służbie cywilnej mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Zatrudnienie:

 • Z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana będzie umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (od zasady tej istnieją wszakże określone w ustawie odstępstwa).
 • Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej będą kierowane do odbycia służby przygotowawczej, która będzie trwać nie dłużej niż 4 miesiące i kończyć się egzaminem. W pewnych przypadkach dyrektor generalny będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, ale nie oznacza to zwolnienia z egzaminu kończącego tę służbę.
 • Osoba zatrudniona po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy o pracę na czas określony podlegać będzie tzw. pierwszej ocenie w służbie cywilnej. Ocena ta dokonywana będzie nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który zawarta została umowa. Dokonując pierwszej oceny pracownika służby cywilnej, uwzględnia się jego postawę, zaangażowanie, postępy w pracy, relacje ze współpracownikami i terminowość wykonywania zadań, a także wynik egzaminu ze służby przygotowawczej oraz sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu. W przypadku przyznania oceny pozytywnej kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest oceniany pracownik, wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, zaś w przypadku oceny negatywnej - o niezawieranie takiej umowy albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2009
Data modyfikacji : 21.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry