Procedura kontroli przedsiębiorstwa - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura kontroli przedsiębiorstwa

Procedura kontroli przedsiębiorstwa

Tryb wykonywania czynności kontrolnych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy u przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

 1. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, albo upoważniony funkcjonariusz Policji w ramach posiadanych kompetencji, corocznie planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.
 2. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest większe.
 3. Analiza prowadzona jest w oparciu o dokumentację w postaci:
  • informacji o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni i istotnych części broni, amunicji i istotnych części amunicji, o sprzedaży wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • protokołów kontroli, wydanych zaleceń i informacji od kontrolowanego o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych;
  • pism instytucji i osób fizycznych o ewentualnych nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • innej dokumentacji.
 4. Upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podpisuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, albo upoważniony funkcjonariusz Policji (w ramach posiadanych kompetencji).
 5. Czynności kontrolne podejmowane są nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
  • oznaczenie organu;
  • datę i miejsce wystawienia;
  • oznaczenie przedsiębiorcy;
  • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
 7. Powyższe czynności wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.
 8. Upoważnieni funkcjonariusze, przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
 9. Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy kontrolowanego, a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych – o każdej porze.
 10. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, innych miejscach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontrolującego.
 11. Udokumentowanie podjęcia czynności kontrolnych, po uprzednim wykluczeniu faktu prowadzenia kontroli przez inny organ kontrolny, następuje w książce kontroli przedsiębiorcy.
 12. Czynności kontrolne w szczególności obejmują sprawdzenie:
  • zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z posiadaną koncesją,
  • uprawnień i kwalifikacji osób uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością oraz osób zatrudnionych przy obrocie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • sposobu zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych, w tym wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i systemy alarmowe,
  • sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z uwzględnieniem zgodności stanów ewidencyjnych ze stanami faktycznymi,
  • oceny dokumentacji stanowiącej podstawę zakupu i sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • przestrzegania terminów przekazywania informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowy lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży.
 13. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera między innymi opis ustalonego przez kontrolujących stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości oraz ich zakres.
 14. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich kontrolujący pozostawia kontrolowanemu przedsiębiorcy.
 15. Protokół podpisują kontrolujący funkcjonariusze oraz kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
 16. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany przedsiębiorca może złożyć na piśmie zastrzeżenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń, o których mowa, kontrolujący informują kontrolowanego przedsiębiorcę na piśmie.
 17. O odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę kontrolujący czyni wzmiankę w protokole kontroli.
 18. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujących funkcjonariuszy.
 19. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono przebieg kontroli, załącza się do protokołu kontroli.
 20. W przypadku, gdy protokół zawiera wnioski (dotyczące dalszego postępowania wobec przedsiębiorcy), dające podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, organ kontrolujący przekazuje kopię protokołu kontroli organowi koncesyjnemu w terminie dni od dnia zakończenia kontroli.
 21. Kontrole z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym prowadzone są z poszanowaniem podstawowych zasad kontroli oraz standardów pracy rekomendowanych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad prowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 20018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1214).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowywanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lun policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2235).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2241).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 222, poz. 1451).
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 262).

Metryczka

Data wytworzenia : 21.11.2019
Data publikacji : 21.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Tomasz Kosiarski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry