Wydział Finansów - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Finansów

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy

Kontakt z pracownikami można uzyskać pod nr telefonu:

  • 47 751 53 40 - Sekretariat       
  • 47 751 10 41 - Sekcja Szkód i Odszkodowań

Wszystkie sprawy wpływające do Wydziału załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa - bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów. W przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Finansów informuję  się stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowe terminy załatwienia sprawy.


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
NBP Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
09 1010 1078 0077 4822 3100 0000

Na powyżej wskazany rachunek bankowy należy wpłacać  należności tytułem:

  • opłat za kserokopie dokumentów lub wydane duplikaty;
  • opłat za pobyt w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych celem wytrzeźwienia;
  • opłat za depozyt broni;
  • zasądzonych  nawiązek i innych należności orzeczonych  wyrokami  karnymi lub cywilnymi  (np. tyt. szkód, regresów, kosztów zastępstwa procesowego).

Uwaga: W opisie przelewu należy wskazać,  którego tytułu  wpłata dotyczy oraz jakiej jednostki Policji woj. kujawsko – pomorskiego.

Metryczka

Data wytworzenia : 29.04.2009
Data publikacji : 29.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry