Wydział Kadr i Szkolenia - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Kadr i Szkolenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Kadr i Szkolenia
   
Kontakt z pracownikami można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy pod numerem telefonu 47 751 54 40.

Adres do korespondencji:
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-950 Bydgoszcz

 kadry@bg.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania związane z:

  • obsługą kadrową z zakresu stosunku służbowego policjantów i stosunku pracy pracowników Policji mieszczących się w ramach kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, jako przełożonego w sprawach osobowych,
  • prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego, a także prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do pracy w Policji na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
  • organizowaniem i realizowaniem szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego,
  • realizowaniem zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w woj. kujawsko-pomorskim,
  • prowadzeniem właściwych dla Komendanta, spraw związanych z problematyką dyscyplinarną,
  • prowadzeniem ewidencji służbowych dokumentów osobistych,
  • prowadzeniem działalności socjalnej w odniesieniu do policjantów, pracowników Policji, emerytów, rencistów i członków ich rodzin jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Dokumenty wpływające do sekretariatu Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy są rejestrowane w dziennikach korespondencyjnych, dekretowane przez naczelnika wydziału na kierowników sekcji lub osoby koordynujące pracę zespołów wchodzących w skład wydziału, a następnie przekazywane do realizacji przez wymienionych poszczególnym funkcjonariuszom lub pracownikom Policji, obsługującym dane komórki i jednostki organizacyjne. Sprawy wpływające do wydziału załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów. W przypadku zwłoki lub niezałatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od wydziału, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry