Laboratorium Kryminalistyczne - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Laboratorium Kryminalistyczne

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania wyłącznie na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykaz zadań przedstawiono na stronie internetowej BIP KWP w Bydgoszczy, w zakładce: Struktura organizacyjna/Laboratorium Kryminalistyczne.

Tryb realizacji tych zadań jest ściśle określony w Kodeksie Karnym oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Na stronie internetowej KWP w Bydgoszczy, zamieszczono wzory druków procesowych, które po wypełnieniu i zatwierdzeniu są podstawą prawną do podjęcia czynności badawczych przez pracowników LK. Sposób przeprowadzenia czynności regulują procedury systemowe i badawcze, będące dokumentami wewnętrznymi Laboratorium.

Wszystkie inne przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników Laboratorium są czynnościami doraźnymi, wykonywanymi każdorazowo zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy lub osób przez niego upoważnionych.

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry