Laboratorium Kryminalistyczne - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Laboratorium Kryminalistyczne

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania wyłącznie na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykaz zadań przedstawiono na stronie internetowej BIP KWP w Bydgoszczy, w zakładce: Zadania Laboratorium Kryminalistycznego.

Tryb realizacji tych zadań jest ściśle określony w Kodeksie Karnym oraz w Kodeksie Postępowania Karnego, dodatkowo sposób przeprowadzenia czynności regulują procedury systemowe i badawcze, będące dokumentami wewnętrznymi Laboratorium.

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez personel Laboratorium, poza zleconymi przez organy procesowe, wymagają polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy lub osób przez niego upoważnionych.

Skargi dot. działalności Laboratorium jako komórki organizacyjnej jednostki Policji lub działania pracownika Laboratorium są przyjmowane przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy, a sposób ich rozpatrywania wynika z obowiązujących przepisów.

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Marcin Piasecki Kierownik ds. Zarządzania Jakością Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry