Wydział Konwojowy - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Konwojowy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Konwojowy

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia  6 kwietnia 1990 roku Wydział Konwojowy KWP w Bydgoszczy wykonuje czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Zlecone zadania realizowane są na zasadach określonych w ZARZĄDZENIU NR 360 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Ze względu na specyfikę realizowanych zadań, informacje dotyczące wykonywanych konwojów nie są udostępniane do publicznej wiadomości.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i Decyzją Nr 217/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16 września 2008 roku w sprawie instrukcji obsługi kancelaryjnej w wydziałach oraz Oddziale Prewencji Policji KWP w Bydgoszczy.

Sprawy kierowane do Wydziału Konwojowego mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu (47 751 52 04) oraz pocztą internetową na email – konwojowy@bg.policja.gov.pl. Wpływające pisma podlegają rejestracji według daty wpływu, następnie zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału przekazywane są do poszczególnych pracowników celem realizacji.

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej w godzinach 7.30-15.30 możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretariatem Wydziału Konwojowego pod numerem telefonu  47 751 52 00.

W sprawach dotyczących ustalania i rezerwacji terminów doprowadzeń w godzinach 7.30-15.30 możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekcją Organizacji Służby Wydziału Konwojowego pod numerem telefonu 47 751 52 10.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Konwojowy KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry