Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Przyjmowanie i załatwianie spraw przez sekcję

Podstawowym aktem prawnym regulującym przyjmowanie i załatwianie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Komórką właściwą do spraw zamówień publicznych jest Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. Sprawy dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są załatwiane w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zamówień publicznych (ogłoszenia, SIWZ, korespondencja z wykonawcami) zamieszczone są w zakładce „zamówienia publiczne” na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych realizuje również zadania  w zakresie: organizowania i koordynowania działań ukierunkowanych na pozyskiwanie środków pomocowych oraz poza budżetowych,  pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych do realizacji projektów finansowanych przez UE, nadzoru merytorycznego i finansowego nad projektami realizowanymi przez jednostki organizacyjne policji województwa kujawsko-pomorskiego z funduszy europejskich.

Dane teleadresowe

tel.: 47 751 53 20
  przetarg@bg.policja.gov.pl

tel.: 47 751 52 30
  izabela.adamczak-garstecka@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 23.05.2011
Data publikacji : 23.05.2011
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry