Wydział Zaopatrzenia - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Zaopatrzenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Zaopatrzenia

Wydział realizuje zadania związane z gospodarką magazynową oraz zaopatrzeniem w sprzęt i materiały jednostek i komórek organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie, jaki wynika z Regulaminu KWP w Bydgoszczy.

Dokumenty wpływające do Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy rejestrowane są w sekretariacie, dekretowane przez naczelnika wydziału na kierowników sekcji lub osoby koordynujące pracę zespołów wchodzących w skład wydziału, a następnie przekazywane właściwym merytorycznie funkcjonariuszom lub pracownikom Policji. Sprawy wpływające do wydziału załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów. 

Wydział Zaopatrzenia
tel. sekretariatu 47 751 15 90
fax. 47 751 55 95
e-mail: wz@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry