Rekrutacja do służby w Policji

Informacje dla kandydatów do służby w Policji

Proces doboru osób do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432) ze zmianami z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1663).

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia  przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu. Komplet dokumentów należy złożyć w komórce kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania. Komórką organizacyjną Policji odpowiedzialną za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim jest Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Należy przygotować niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

  • Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W podaniu wymień jednostkę, w której chcesz pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę. Jeśli jednak jesteś zainteresowany/ zainteresowana służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wskaż je w punkcie 30, części A, kwestionariusza osobowego.
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Uzupełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu.
  • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu).
  • Kserokopie świadectw pracy lub służby.
  • Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu).
PAMIĘTAJ!

 

 

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

PONIŻEJ WYMIENIONE SĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1. Test wiedzy

Możesz przygotować się do testu wiedzy korzystając z bazy pytań zamieszczonej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub w załącznikach dostępnych na dole strony. Test składa się z 40 pytań (tj. 40 punktów do uzyskania z tego etapu). Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Test wiedzy nie jest etapem selekcyjnym, lecz rankingowym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu. Staraj się uzyskać wysoki wynik, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejscew rankingu. W przypadku, gdy kandydat podczas testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół egzaminujący, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje 40 ujemnych punktów z testu wiedzy.

2. Test sprawności fizycznej

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  • strój i obuwie sportowe - niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 min. 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe jednakowe są dla kobiet i mężczyzn. Kandydat nie ma możliwości poprawienia negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej (brak drugiej próby testu sprawności fizycznej). Gdyby nie udało Ci się zdać testu sprawności fizycznej musisz poczekać 6 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru, czyli złożyć ponownie dokumenty.

3. Test psychologiczny

Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Test psychologiczny składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego oraz rozmowy z psychologiem. Za test psychologiczny możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawa w pracy. Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik z testu psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma formę rozmowy o pracę. Kandydata ocenia zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Celem tego etapu jest bliższe poznanie kandydata oraz jego motywacji do podjęcia służby. W przypadku gdy rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony (kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów), pozostają Tobie jeszcze dwa etapy niepunktowane postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

7. System punktowy i lista rankingowa

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz posiadanych przez niego umiejętności:

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Test psychologiczny

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

Łącznie punktów

220

 
 

Lp.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia

Liczba punktów

1

Tytuł  zawodowy  magistra,  magistra  inżyniera  lub  równorzędny  w zakresie  przydatnym  do służby  w Policji:  prawa,  administracji, ekonomii,  bezpieczeństwa  narodowego  lub  bezpieczeństwa wewnętrznego

8

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp. 1

6

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

4

4

Wykształcenie  średnie  (ukończenie  liceum  ogólnokształcącego  lub  technikum  w klasie, w której  nauczane  były  przedmioty  dotyczące  funkcjonowania  Policji,  dla  których  zostały opracowane  w szkole  programy  nauczania  włączone  do  szkolnego  zestawu  programów nauczania)

4

 

Lp.

Preferencje z tytułu posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

2

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C"

2

 

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne, zostaniesz umieszczony na liście rankingowej. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach doborów, jednak nie później niż w terminie do dnia upływu ważności badania psychologicznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

W związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego nowo przyjęci policjanci, którzy zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, będą mogli odbyć skrócone szkolenie zawodowe. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 209, poz. 1381):

  • dla policjantów – absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określony przez niego minimalny zakres treści kształcenia, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym, o którym mowa w § 2;
  • Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 7 miesięcy na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli będziesz musiał odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Życzymy powodzenia!

Numery telefonów do pracowników Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy:

• (52) 588-11-11 • (52) 525-52-48 • (52) 525-52-49 •
• (52) 525 -53-94 • (52) 525-54-05 • (52) 525-54-53 •


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 25.05.2012
Data publikacji : 28.05.2012
Data modyfikacji : 31.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry