Ogłoszenie - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Ogłoszenie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2014 ROKU

Planowane terminy i limity przyjęć do służby dla osób, które przystąpiły do testu wiedzy oraz  uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób przewidzianych do przyjęcia do służby w Policji:
 

Data Liczba osób
  28 stycznia 2014 r. 10
  2 kwietnia 2014 r. 65
  2 lipca 2014 r.  0

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w  Policji na rok 2014.  Określone zostały następujące terminy przyjęć w bieżącym roku:

 • 4 listopada,
 • 30 grudnia.

Informacja o przyznanych limitach przyjęć w wyznaczonych terminach zostanie przekazana do informacji publicznej po analizie fluktuacji kadr w Policji.


Na  terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego  realizowane są przyjęcia do służby do następujących  jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie
 SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:           

 

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w  komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka PRACA W POLICJI lub w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy (Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).   Numery telefonów do Komend Miejskich i Powiatowych


Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
insp. Krzysztof Zgłobicki

Metryczka

Data wytworzenia : 03.12.2013
Data publikacji : 04.12.2013
Data modyfikacji : 02.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry