Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2018 r. - ogłoszenie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2018 ROKU

Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych poniżej terminów przyjęć do służby w Policji. Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w województwie kujawsko-pomorskim jest równa poziomowi wakatów.

Planowane przyjęcia do służby dla osób, które przystąpiły do testu wiedzy oraz uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób przewidzianych do przyjęcia do służby w Policji:

Data:
7 listopada 2018 roku
27 grudnia 2018 roku


Na  terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego  realizowane są przyjęcia do służby do następujących  jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Gołubiu - Dobrzyniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
 • o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności: (załącznik nr 2 rozporządzenia MSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, Dz. U. z 2013 r. poz. 1663).

 

Preferencje w tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego

8 pkt
Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 6 pkt
Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 4 pkt
Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) 4 pkt
Preferencje w tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:
Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego 4 pkt
Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4 pkt
Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej 2 pkt
Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” 2 pkt

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

 • Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w  komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.
 • Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
 • Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach  kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy (Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 05.12.2017
Data publikacji : 06.12.2017
Data modyfikacji : 28.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry