Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2020 r. - ogłoszenie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2020 ROKU

Planowane terminy przyjęć do służby dla osób, które przystąpiły do testu wiedzy oraz uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób przewidzianych do przyjęcia do służby w Policji:

 • 27 lutego 2020 roku,
 • 21 kwietnia 2020 roku,
 • 13 lipca 2020 roku,
 • 16 września 2020 roku,
 • 5 listopada 2020 roku ,
 • 30 grudnia 2020 roku.

Na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego realizowane są przyjęcia do służby do następujących jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Gołubiu - Dobrzyniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie kujawsko-pomorskim.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie, lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w Policji w zakresie wykształcenia i posiadanych umiejętności:

 

Lp.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia

Liczba punktów

1

Tytuł  zawodowy  magistra,  magistra  inżyniera  lub  równorzędny.

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny.

7

3

Wykształcenie  średnie,  średnie branżowe  (ukończenie  liceum  ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania  Policji,  dla  których  zostały opracowane  w szkole  programy  nauczania  włączone  do  szkolnego  zestawu  programów nauczania)

7

 

Lp.

Preferencje z tytułu posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 
 
W przypadku posiadania przez kandydata dodatkowych preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub umiejętności Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia prosi o dostarczenie stosownych dokumetów (oryginały) do komórek kadrowych KMP/KPP lub bezpośrednio do Zespołu ds. Doboru.
 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

 • Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w  komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.
 • Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
 • Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy (Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).
 • Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

insp. Paweł Spychała 

(podpis w oryginale)

Metryczka

Data wytworzenia : 27.11.2019
Data publikacji : 29.11.2019
Data modyfikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry