Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2021 r. - ogłoszenie dla kandydatów do służby, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt. 3 ustawy o Policji (kandydaci którzy złożą dokumenty przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe).

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt. 3 ustawy o Policji (kandydaci którzy złożą dokumenty przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe).

Planowane terminy przyjęć do służby osób, które kwalifikują się do postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art.25 ust.3 pkt 3 ustawy o Policji w z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.):

 • 23 lutego 2021 roku,
 • 20 kwietnia 2021 roku,
 • 13 lipca 2021 roku,
 • 15 września 2021 roku,
 • 3 listopada 2021 roku,
 • 30 grudnia 2021 roku.

Na  terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego  realizowane są przyjęcia do służby do następujących  jednostek organizacyjnych:

 

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Gołubiu - Dobrzyniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie kujawsko-pomorskim.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie, lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych.
 • Etap punktowany postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępuje osoba ubiegająca się
  o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

 • Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie,
w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,
dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

 • Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
  z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w  komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach  kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy ( Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432, z późn. zm.).

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
insp. Piotr Leciejewski
(podpis w oryginale)

                                                                                  

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.12.2020
Data modyfikacji : 11.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry