Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2022 r. - ogłoszenie obowiązujące dla kandydatów, którzy rozpoczęli procedurę postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji przed dniem 12 stycznia 2022 roku.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2022 ROKU

Planowane terminy przyjęć do służby dla osób, które przystąpiły do testu wiedzy oraz  uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób przewidzianych do przyjęcia do służby w Policji:

 • 7 marca 2022 roku,
 • 14 czerwca 2022 roku,
 • 2 sierpnia 2022 roku,
 • 19 września 2022 roku,
 • 29 grudnia 2022 roku.

Na  terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego  realizowane są przyjęcia do służby do następujących  jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Gołubiu - Dobrzyniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie kujawsko-pomorskim, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca,

w którym przypada termin przyjęcia do służby.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji przeprowadzanej w 2022 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie, lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

2

3

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

160

 

 • Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Preferencje z tytułu wykształcenia

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

 • Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Preferencje z tytułu umiejętności

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu medycznego w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa  wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej, niż wymieniona w lp. 2

2

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
  z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w  komórkach kadrowych komend miejskich
i powiatowych Policji
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach  kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy ( Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

nadinsp. Piotr Leciejewski
(podpis w oryginale)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 31.12.2021
Data publikacji : 31.12.2021
Data modyfikacji : 04.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry