Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2023 r. PROCEDURA OTWARTA

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA REKRUTACJĘ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2023 ROKU

Planowane terminy przyjęć do służby dla osób, które przystąpiły do testu wiedzy oraz  uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób przewidzianych do przyjęcia do służby w Policji:

 • 5 maja,
 • 3 lipca,
 • 23 sierpnia,
 • 29 sierpnia,
 • 27 października,
 • 28 grudnia.

Na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego realizowane są przyjęcia do służby do następujących  jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy 
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy 
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu 
 • Komenda Miejska Policji w Toruniu 
 • Komenda Miejska Policji we Włocławku 
 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim 
 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 
 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Golubiu - Dobrzyniu 
 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu 
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią 
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Rypinie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim 
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu 
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi 
 • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie 
 • Komenda Powiatowa Policji w Żninie 
 • Wydział Konwojowy Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy


Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie kujawsko-pomorskim, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym przypada termin przyjęcia do służby.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji przeprowadzanej w 2023 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować, 
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej lub zaświadczeniem z Wojskowego Centrum Rekrutacji).


SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: 
Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

160

 • Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Preferencje z tytułu wykształcenia Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera  lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe  - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie
w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 • Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Preferencje z tytułu umiejętności Liczba punktów

1

Tytuł  ratownika, ratownika  medycznego  albo  pielęgniarki  systemu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425 z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 z późn.zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu), 
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów. 

W trakcie rekrutacji kandydat zostanie poproszony o złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.) – dokument składa się w terminie i miejscu wskazanym każdorazowo przez przedstawicieli komórki ds. doboru lub do spraw ochrony informacji niejawnych.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Dokumenty przyjmowane są  wyłącznie w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają także do wymienionych jednostek. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.
Druk kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze stron internetowych: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach  kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy (Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej).

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY
nadinsp. Piotr Leciejewski
(podpis w oryginale)
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2023
Data modyfikacji : 29.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wysocka Specjalista Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry