Informacje dla kandydatów do służby w Policji, którzy rozpoczęli procedurę postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji przed 31 marca 2023 roku.

Informacje dla kandydatów do służby w Policji, którzy rozpoczęli procedurę postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji od 12 stycznia 2022 roku.

Proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109)

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia  przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6 ust.2 pkt 4 powyższego rozporządzenia. Komplet dokumentów należy złożyć w komórce kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania. Komórką organizacyjną Policji odpowiedzialną za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim jest Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Należy przygotować niżej wymienione dokumenty i ułożyć je w następującej kolejności:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W podaniu wymień jednostkę, w której chcesz pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę. Jeśli jednak jesteś zainteresowany/ zainteresowana służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wskaż je

w punkcie 30, części A, kwestionariusza osobowego.

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Uzupełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie
  z instrukcją podaną w kwestionariuszu.
 • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu).
 • Kserokopie świadectw pracy lub służby.
 • Dowód osobisty oraz kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu).

PAMIĘTAJ!

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.


PONIŻEJ WYMIENIONE SĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1. Test wiedzy

Możesz przygotować się do testu wiedzy korzystając z bazy pytań zamieszczonej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub linku zamieszczonym na dole strony. Test składa się z 40 pytań (tj. 40 punktów do uzyskania z tego etapu). Pytania dotyczą funkcjonowania Policji.

Test wiedzy nie jest etapem selekcyjnym, lecz rankingowym. Staraj się uzyskać wysoki wynik, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w rankingu. W przypadku, gdy kandydat podczas testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół egzaminujący, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje wynik negatywny z tego etapu.

2. Test sprawności fizycznej

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe - niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów
  o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.
  •  Test sprawności fizycznej 
  •  Opis ćwiczeń i schemat - (zobacz załączniki)

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 min. 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe jednakowe są dla kobiet i mężczyzn. Gdyby nie udało Ci się zdać testu sprawności fizycznej musisz poczekać 2 miesiące od dnia odstąpienia od jego prowadzenia. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru, czyli złożyć ponownie dokumenty.

3. Badanie psychologiczne w tym test psychologiczny

Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy. W trakcie tego  etapu badane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik z badania psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia. Pozytywny wynik  badania psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące  od dnia jego przeprowadzenia. Ten etap nie podlega punktacji.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma formę rozmowy o pracę. Kandydata ocenia zespół składający się z dwóch do czterech osób. W składzie komisji są: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Celem tego etapu jest ocena umiejętności skutecznego komunikowania się, motywacji do podjęcia  służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji. W przypadku gdy rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony (kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów), pozostają Tobie jeszcze dwa etapy niepunktowane postępowania kwalifikacyjnego. Jeśli uzyskałeś negatywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej możesz ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji. Jeśli uzyskasz negatywne orzeczenie komisji lekarskiej możesz ponownie przystąpić do procedury doboru po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego.

 • Informacja z regulaminu musztry w Policji dotycząca tatuaży - (zobacz załączniki).

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego,       o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

7. System punktowy i lista kandydatów

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz posiadanych przez niego umiejętności:

 

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

Łącznie punktów

160

 

Preferencje z tytułu wykształcenia

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

 

Preferencje z tytułu umiejętności

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych

6

4.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

8.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

10.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

Załącznik nr 13: WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego albo drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: filologia (studia dotyczące filologii obcej), lingwistyka stosowana (studia dotyczące filologii obcej), nauczanie języków obcych albo dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych;
 • dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym – w odniesieniu do głów nego języka wykładowego studiów;
 • wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według skali globalnej biegłości językowej Common European Framework of Languages: learning, teaching, assessment (CEFR);
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym przeprowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym;
 • świadectwo wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie minimum „2”, zgodnie ze skalą STANAG (standardowy Profil Językowy o układzie cyfr 2222);
 • dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio- zaawansowanym (B2) lub wyższym.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne, zostaniesz umieszczony na liście kandydatów (tzw. liście rankingowej). Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach doborów, jednak nie później niż w terminie do dnia upływu ważności badania psychologicznego.

Po przyjęciu do służby pojedziesz na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.


Życzymy powodzenia!

Numery telefonów do Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy:

• 47 751 11 11 • 47 751 52 48 • 47 751 52 49 •
• 47 751 54 05 • 47 525 54 53 •

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 09.02.2022
Data publikacji : 11.02.2022
Data modyfikacji : 06.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Zmudzinski Marcin
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
st. post. Dominik Gręda
do góry