Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

1) Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
  1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
 2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
 3. komendant komisariatu Policji.
 
2) Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje zadania określone w ustawach.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
 • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
 • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określają:

 • ZARZĄDZENIE NR 1041 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA KOMEND, KOMISARIATÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI z dnia 28 września 2007 r. (t.j. Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 z późn. zm)
 • ZARZĄDZENIE NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE NADANIA STATUTU KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 97 z późn. zm.)

Film dla osób głuchoniemych i słabosłyszących przedstawia informacje z zakresu działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przedstawioną przez lektora w polskim języku migowym.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 16.03.2007
Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 14.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski

Nawigacja

do góry