Status prawny - KWP w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
  1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
 2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
 3. komendant komisariatu Policji.
 
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje zadania określone w ustawach.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określają:
 1. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (załącznik Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
 2. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (w Obwieszczeniu Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
 3. Zarządzenie Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 4. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 5. Zarządzenie nr 192/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 6. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 192/07.
 7. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2010 r. 
 8. Regulamin z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 
 9. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy.
 10. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy.
 11. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2014 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy.
 12. Załącznik do Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego regulamin KWP w Bydgoszczy.
 13. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 10 września 2014 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy.
 14. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy.
 15. Regulamin pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 16. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 17. Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 18. Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 19. Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 20. Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 21. Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
 22. Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r. do Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 09.06.2015 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
 • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
 • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.
POROZUMIENIE z dnia 15 marca 2016 roku W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI ZRZESZAJĄCYMI PRACOWNIKÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ORAZ ODDZIALU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY 

 

 
 Archiwalne Regulaminy Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 23.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry