2012 rok - Przestępczość nieletnich - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępczość nieletnich

2012 rok

Statystyka przestępczości nieletnich za 2012 rok. Dynamika przestępczości nieletnich i udział nieletnich w ogólnej masie przestępstw.

W  2012  roku  w  województwie  kujawsko-pomorskim  odnotowano  4247  czynów  karalnych popełnionych  przez  2435  nieletnich.  W  2011  r.  stwierdzono  4617  czynów  karalnych  oraz 2651  nieletnich  sprawców.  Nastąpił  zatem  spadek  ilości stwierdzonych  czynów  karalnych o 8 % % , a także spadek liczby nieletnich sprawców o 8,1 %. Tendencje  wzrostowe  w  ilości  stwierdzonych  czynów  karalnych  odnotowano  w  siedmiu powiatach. W pozostałych dwunastu powiatach odnotowano spadek ilości czynów karalnych. Przy spadku liczby stwierdzonych czynów  karalnych popełnionych na terenie województwa o 8 %, odnotowano wzrost ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw o 2,7 %. Nieletni sprawcy popełnili 4247 czynów karalnych, co stanowiło 7 % w ogólnej masie 60745 stwierdzonych przestępstw.
 
W  2012  r.  odnotowano  2435  nieletnich  sprawców,  co  stanowiło  8,9  %  ogółu  27487 podejrzanych.

W celu dokładnego zbadania udziału nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw, poddano  analizie  dane  w  aspekcie  ilości  przestępstw  wykrytych.  Takie  ujęcie  jest  bardziej miarodajne,  gdyż  pod  uwagę  brane  są  tylko  te  przestępstwa,  w  których  ustalono  sprawcę. Tego  typu  porównanie  daje  możliwość  dokładniejszej  analizy  udziału  nieletnich w przestępczości, gdyż nie uwzględnia przestępstw niewykrytych, których sprawcami mogli być  zarówno  nieletni,  jak  i  dorośli  sprawcy.  W  tym  ujęciu  okazuje  się,  że  czyny  karalne nieletnich stanowiły 10,0 % ogółu przestępstw (w 2011 r. stanowiły 11,0 % a w 2010 r. 9,9 %). Natomiast w przypadku przestępstw stwierdzonych stanowiły one 7,0 % (w roku 2011 7,8 %, zaś w 2010 6,6 %). 

Przestępczość szkolna. Analizie  poddano  ilość  przestępstw  i  czynów  karalnych  popełnionych  na  terenie  placówek oświatowych.  W  analizie  tej  uwzględniono  następujące  obiekty  przestępstwa  rejestrowane drukiem statystycznym Stp-3:

  • internat lub bursa szkolna,
  • szkoła podstawowa, gimnazjum,  
  • szkoła zawodowa lub średnia,
  • szkoła wyższa, placówka naukowo badawcza.

W  okresie  2012  roku  na  terenie  wyżej  wymienionych  obiektów  stwierdzonych  zostało 1933 przestępstw,  w  tym  894  czynów  karalnych.  W  2011  r.  odnotowano  1264  takich przestępstw,  z  tego  990  stanowiły  czyny  karalne.  Tak  więc  wskaźnik  dynamiki  ilości przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych wyniósł 152,9 (w roku 2011 – 166,4). Natomiast wskaźnik dynamiki czynów karalnych stwierdzonych na terenie placówek oświatowych  wyniósł  90,3  (w  roku  2011  –  127,6).  Odsetek  ilości  czynów  karalnych w ogólnej  masie  przestępstw  stwierdzonych  na  terenie  placówek  oświatowych  wyniósł 46,2 %. W roku 2011 wynosił on 78,3 %.
 
Z przytoczonych danych jednoznacznie wynika, że wzrosła liczba przestępstw popełnionych na terenie placówek oświatowych. Zaś liczba czynów karalnych uległa obniżeniu.  Natomiast należy sobie zdawać sprawę z faktu, iż na wzrost liczby przestępstw dokonanych na  terenie  placówek  oświatowych  wpłynęła  wyjątkowo  wysoka  liczba  przestępstw gospodarczych  –  w  roku  2012  odnotowano  ich  aż  646  (podczas,  gdy  w  roku  2011 nie odnotowano takich przestępstw).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 21.03.2013
Data publikacji : 22.03.2013
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Marek Kolinski, Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry