Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział dw. z Cyberprzestępczością

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział dw. z Cyberprzestepczością

 

Zakres i sposób wykonywania czynności przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy regulują następujące przepisy:

  • Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990 r. z późniejszymi zmianami, 
  • Zarządzenie PF-634 KGP z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • Regulamin KWP w Bydgoszczy, 
  • Instrukcja Kancelaryjno-Biurowa wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008r. wraz z Decyzją Nr 63/09 z dnia 12.04.2009r. oraz wielu innych regulacjach prawnych.
do góry