Zadania Wydziału Kryminalnego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Kryminalnego

 
Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:
 1. rozpoznawania kierunków, form i metod skutecznego zwalczania przestępstw, ujawniania sprawców oraz zapobiegania przestępczości;
 2. koordynacji i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz wykrywczymi  realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 3. bezpośredniego uczestnictwa w działaniach rozpoznawczo-wykrywczych dotyczących najpoważniejszych zdarzeń przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz z zakresu patologii społecznych, rozpoznawania  i zwalczania zjawiska prostytucji, wykorzystywania seksualnego małoletnich, handlu ludźmi i narządami ludzkimi, rozpowszechniania pornografii ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej, a także zwalczania fałszerstw pieniędzy;
 4. współpracy z osobowymi źródłami informacji i koordynacji uzyskiwanych tą drogą informacji;
 5. stosowania form i metod pracy operacyjnej adekwatnych do zagrożeń w związku z najpoważniejszymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu;
 6. wypracowywania wniosków i wytycznych dla potrzeb wszystkich jednostek organi-zacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. do dyslokacji służb prewencyjnych), a także opracowywania okresowych analiz przestępczości, umożliwiających dokonywanie ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i wykrywczych;
 7. organizowania i koordynacji poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji NN osób i zwłok;
 8. koordynacji problematyki przestępczości cudzoziemców;
 9. koordynacji rozpoznania subkultur, sekt wyznaniowych i innych środowisk, stwarzających zagrożenie przestępczością;
 10. współdziałania z Komendą Główną Policji, zwaną dalej ,,KGP” w celu wymiany informacji o nowych metodach dokonywania przestępstw i stosowanych nowatorskich rozwiązaniach w procesie wykrywczym;
 11. współpracy z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz pozostałymi organami ochrony porządku prawnego w zakresie skutecznej realizacji zadań służbowych;
 12. współpracy z policjami innych państw;
 13. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw kryminalnych  zgodnie z właściwością;
 14. kontroli, nadzoru i koordynacji pracy procesowej jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 15. prowadzenia doskonalenia zawodowego w zakresie upowszechniania i wdrażania w pracy operacyjno-wykrywczej nowych rozwiązań legislacyjnych;
 16. prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych oraz magazynu substancji psycho-tropowych i środków odurzających;
 17. organizowania i koordynowania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu wykrywczego;
 18. monitorowania organizacji i oceny pracy techników kryminalistyki w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego.
   
W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
 2. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu,
 3. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Handlem Ludźmi,
 4. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestepczością Narkotykową,
 5. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
 6. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu i Narkotykową,
 7. Zespół do spraw Przestepstw Niewykrytych,
 8. Zespół Poszukiwań Celowych i Ochrony Osób Zagrożonych,
 9. Sekcja do spraw Nadzoru i Statystyki Przestępczości,
 10. Zespół Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.
  

 

do góry