Zadania Wydziału Kryminalnego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Kryminalnego

 
Wydział Kryminalny w szczególności realizuje zadania w zakresie:
 1. koordynowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych, podejmowanych przez jednostki Policji nadzorowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Bydgoszczy w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw, oraz współdziałania w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,
 2. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielania jednostkom Policji nadzorowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw, w szczególności:
  1. trudnych do ustalenia z powodu znacznej zawiłości i stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  2. obejmujących zasięgiem obszar kilku powiatów i województw,
  3. wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji,
 3. prowadzenia i organizowania współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji w sprawach należących do właściwości wydziału,
 4. prowadzenia poszukiwań celowych w odniesieniu do osób podejrzanych lub skazanych w związku z popełnieniem przestępstw wskazanych odrębnymi przepisami,
 5. realizowania oraz koordynowania zadań związanych z ochroną osób zagrożonych,
 6. współdziałania z innymi organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości,
 7. współdziałania z zagranicznymi formacjami policyjnymi poprzez uprawnione komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz z organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczenia przestępczości o zasięgu międzynarodowym,
 8. sprawowania nadzoru o charakterze ogólnym nad postępowaniami przygotowawczymi, prowadzonymi przez komórki do spraw kryminalnych i dochodzeniowo- śledczych w nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności:
  1. w zakresie przestrzegania prawa i obowiązujących przepisów wewnętrznych, ekonomiki procesowej
  2. w zakresie rezultatów wykrywczych,
  3. nad merytoryczną stroną prowadzonych postępowań przygotowawczych,
 9. kontroli prawidłowości organizowania i prowadzenia pracy operacyjnej w nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostkach organizacyjnych Policji w celu diagnozowania, korygowania i usuwania przeszkód w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 10. analizowania postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych oraz dokonywania niezbędnych czynności dowodowych w trybie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DZ.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a także współdziałania z policjantami komórek organizacyjnych Komendy w razie potrzeby przeprowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w tych sprawach,
 11. prowadzenia Składnicy Substancji Psychotropowych i Środków Odurzających dla województwa kujawsko-pomorskiego,
 12. prowadzenia Składnicy Dowodów Rzeczowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
 13. realizowania zadań w zakresie identyfikowania, ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem w prowadzonych sprawach własnych.

W skład wydziału wchodzi:

 1. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
 2. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu,
 3. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Handlem Ludźmi,
 4. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestepczością Narkotykową,
 5. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
 6. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu i Narkotykową,
 7. Zespół do spraw Przestepstw Niewykrytych,
 8. Zespół Poszukiwań Celowych i Ochrony Osób Zagrożonych,
 9. Sekcja do spraw Nadzoru i Statystyki Przestępczości,
 10. Zespół Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
 11. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy do walki z Przestępczością Samochodową.
  

 

do góry