Zadania Wydziału Prewencji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Prewencji

 
 
Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie:
 1. inspirowania i koordynowania programów prewencyjnych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego ukierunkowanych na:
  •  działalność informacyjno-propagandową, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów zwalczania przestępczości  i organizowanie samoobrony społecznej przed przestępczością,
  •  opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży,
  •  współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości pospolitej, zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,
  •  kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. koordynacji, nadzoru i kontroli działania jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, dzielnicowych i komórek do spraw nieletnich;
 3. dokonywania oceny skuteczności działania służb prewencyjnych, prognozowania zagrożenia i planowania dalszych działań poprzez:
  •  prowadzenie bieżącej analizy wykonywania zadań przez służby patrolowe,
  •  opracowywanie na bieżąco oceny stanu bezpieczeństwa publicznego,
  •  wypracowywanie kierunków działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sił i środków służby prewencyjnej;
 4. koordynacji i nadzoru nad ochroną bezpieczeństwa osób, bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji kolejowej oraz cywilnej komunikacji lotniczej, na obszarach wodnych, a także współpracy z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa  i porządku publicznego w tym zakresie;
 5. koordynacji, nadzoru i kontroli działań jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania wykroczeń oraz współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia, a także podmiotami i organizacjami właściwymi w zakresie zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 6. koordynowania działalności specjalistów ds. wykroczeń komend powiatowych (miejskich) Policji, inspirowania do podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez ograniczanie występujących wykroczeń, analizowanie liczby i struktury występujących wykroczeń, a także skuteczności stosowanych przez Policję kar i środków karnych;
 7. sprawowania nadzoru i kontroli nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych;
 8. nadzoru i koordynowania funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego dzielnicowych i specjalistów ds. prewencji kryminalnej, oceny przydatności i skuteczności inicjatyw policyjnych i społecznych w zakresie działań profilaktycznych;
 9. koordynowania i nadzorowania działań Policji w zakresie przestrzegania praw ofiar realizowanych w kontekście ,,Polskiej Karty Praw Ofiary”;
 10. nadzoru nad realizacją zadań przez Straże Gminne w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.
W skład wydziału wchodzi:
 1. Sekcja do spraw Organizacji Służby,
 2. Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.
do góry