Zadania Wydziału Prewencji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Prewencji

Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie:

 1. inicjowania i koordynowania  programów profilaktycznych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego ukierunkowanych na:
  • działalność informacyjną, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów zwalczania przestępczości;
  • opracowywanie i wdrażanie działań prewencyjnych, profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży,
  • współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości pospolitej, zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,
  • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. podejmowania współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zjawisku przestępczości i demoralizacji w środowisku nieletnich oraz działającymi w obszarze profilaktyki społecznej;
 3. koordynacji, nadzoru i kontroli działania jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, dzielnicowych i komórek do spraw Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Społecznych;
 4. dokonywania oceny skuteczności działania służb prewencyjnych, prognozowania zagrożenia i planowania dalszych działań poprzez:
  • prowadzenie bieżącej analizy wykonywania zadań przez służby patrolowe,
  • opracowywanie na bieżąco oceny stanu bezpieczeństwa publicznego,
  • wypracowywanie kierunków działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sił i środków służby prewencyjnej;
 5. koordynacji i nadzoru nad ochroną bezpieczeństwa osób, bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji kolejowej oraz cywilnej komunikacji lotniczej, na obszarach wodnych, a także współpracy z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa  i porządku publicznego w tym zakresie;
 6. koordynacji, nadzoru i kontroli działań jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania wykroczeń oraz współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia, a także podmiotami i organizacjami właściwymi w zakresie zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 7. koordynowania działalności specjalistów ds. wykroczeń komend powiatowych (miejskich) Policji, inspirowania do podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez ograniczanie występujących wykroczeń, analizowanie liczby i struktury występujących wykroczeń, a także skuteczności stosowanych przez Policję kar i środków karnych;
 8. sprawowania nadzoru i kontroli nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych;
 9. nadzoru i koordynowania funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego komórek do spraw Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Społecznych i dzielnicowych, oceny przydatności i skuteczności inicjatyw policyjnych i społecznych w zakresie działań profilaktycznych;
 10. koordynowania i nadzoru realizacji zadań wynikających z procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta  w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 11. koordynowania i nadzorowania działań Policji w zakresie przestrzegania praw ofiar realizowanych w kontekście ,,Polskiej Karty Praw Ofiary”;
 12. nadzoru nad realizacją zadań przez Straże Gminne w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

 

do góry