Zadania Sztabu Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Sztabu Policji

 
 
Sztab Policji realizuje zadania w zakresie:
 
 1. inicjowania, organizowania i koordynowania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez, zgromadzeń, uroczystości i protestów społecznych;
 2. koordynowania i nadzorowania funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz zapewnienia właściwej reakcji na zdarzenia;
 3. pozyskiwania, analizowania i przekazywania informacji uprawnionym podmiotom o bieżących zdarzeniach na tere¬nie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub zakłóceniach porządku publicznego;
 4. inicjowania, planowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla policjantów wykonujących zadania związane z zakresem kompetencji sztabów Policji;
 5. planowania, organizowania i koordynowania działań Policji w warunkach katastrof naturalnych, awarii technicznych i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 6. organizowania i koordynowania pracami nieetatowych zespołów ds. negocjacji policyjnych oraz bezpośredniego udziału w prowadzeniu negocjacji w sytuacjach kryzysowych;
 7. organizowania, przygotowania i prowadzenia operacji i akcji policyjnych;
 8. nadzoru nad akcjami policyjnymi organizowanymi przez komendy powiatowe (miejskie) Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 9. koordynowanie działań związanych z przygotowaniami obronnymi Policji;
 10. ochrony danych osobowych przetwarzanych w wydziale, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. szyfrowania i kodowania wiadomości przekazywanych za pomocą urządzeń teleinformatycznych, ochrony kryptograficznej łączy transmisji danych, zapewnienia bezpieczeństwa systemów i środków szyfrowych oraz prowadzenia ewidencji materiałów szyfrowych;
 12. formułowania zadań i nadzorowania sposobu ich realizacji przez etatowy i nieetatowy oddział prewencji Policji oraz Sekcję Antyterrorystyczną;
 13. nadzorowania i koordynowania zabezpieczenia prewencyjnego osób podlegających ochronie;
 14. monitorowania procesów szkolenia i doskonalenia zawodowego etatowego oddziału prewencji Policji;
 15. inicjowania, koordynowania i opracowywania planów szkoleń dla nieetatowego oddziału prewencji Policji i policjantów z nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego.
 
 
W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół Dyżurnych.
 2. Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego.
 3. Sekcja do spraw Operacji Policyjnych.
do góry