Zadania Wydziału Ruchu Drogowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

 
Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania w zakresie:
 1. nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. analizowania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowania działań wynikających z aktualnych zagrożeń oraz oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 3. koordynowania działań komend miejskich i powiatowych Policji na rzecz bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego;
 4. nadzoru nad organizacją i pełnieniem służby na drogach w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 5. nadzoru nad wykorzystaniem urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych przez jednostki organizacyjne Policji w województwie kujawsko-pomorskim w ramach kontroli ruchu drogowego;
 6. sprawowania nadzoru nad pełnieniem służby i realizacji zadań w ramach centralnej koordynacji służby;
 7. opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 8. opiniowania projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu drogowego na drogach wojewódzkich i krajowych województwa kujawsko-pomorskiego;
 9. współpracowania ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzowania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stałej wymiany informacji w przedmiocie danych dotyczących ruchu drogowego;
 10. inicjowania, realizowania i koordynowania działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań upowszechniających znajomość przepisów ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 11. przygotowywania projektów opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących;
 12. sprawowania merytorycznego nadzoru nad prawidłowością wprowadzania danych do Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 13. nadzoru nad jakością, terminowością i aktualnością informacji wprowadzanych do Systemu Wspomagania Dowodzenia, będących w zakresie właściwości wydziału;
 14. nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz występowania do właściwego organu z wnioskami o sprawdzenia kwalifikacji oraz o cofnięcie uprawnień do kierowania;
 15. organizowania, wykonywania i koordynowania na terenie województwa kujawsko--pomorskiego eskort policyjnych;
 16. uczestniczenia w wyjaśnianiu i analizowaniu skarg na zasadność i sposób prowadzenia interwencji przez policjantów ruchu drogowego oraz prowadzenie postępowań w trybie odwoławczym w zakresie prawa wykroczeń oraz postępowania administracyjnego, w których drugą instancją jest Komendant Wojewódzki Policji.

Podział Wydziału:

 • Zespół ds. Wykroczeń,
 • Zespół ds. Profilaktyki Społecznej,
 • Sekcja ds. Organizacji Służby.
do góry