Zadania Wydziału Ruchu Drogowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

 
Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania w zakresie:
 
 1. koordynacji działalności komend powiatowych (miejskich) Policji w zakresie ochrony bezpieczeń¬stwa i porządku w ruchu drogowym oraz współdziałania z instytucjami właściwymi w sprawach związanych z organizacją ruchu na drogach;
 2. analizowania stanu bezpieczeństwa w ruchu na drogach, badania przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji;
 3. ustalania dróg i rejonów podlegających szczególnemu nadzorowi policjantów ruchu drogowego i opracowywania systemu koordynacji służby na drogach województwa kujawsko-pomorskiego;
 4. opracowywania programów działań służby ruchu drogowego o zasięgu ponadpowiatowym;
 5. kształtowania polityki, w ramach reakcji na wykroczenia drogowe;
 6. nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowe¬go oraz wnioskowania o przeprowadzenia egzaminów kontrolnych dla kierowców wielokrotnie naruszających przepisy ruchu drogowego;
 7. nadzoru nad prowadzeniem komputerowej rejestracji zdarzeń drogowych;
 8. opiniowania wniosków o uprzywilejowanie w ruchu drogowym;
 9. organizowania działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich operacji kontrolno-porządkowych na drogach oraz współdziałania w tym zakresie z jednostkami Policji wo¬jewództw ościennych, opiniowania projektów zmian organizacji ruchu oraz wniosków o wydanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 10. organizowania i koordynacji pilotaży delegacji rządowych, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i ponadnormatywne;
 11. nadzoru nad eksploatacją i wykorzystaniem urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 12. współpracy ze środkami masowego przekazu dotyczącej poszerzania wiedzy o ruchu drogowym;
 13. współdziałania z Inspekcją Transportu Drogowego przy kontroli przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego;
 14. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, analizowania tendencji występujących w ruchu drogowym oraz opracowania wniosków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podział Wydziału:

 • Zespół ds. Wykroczeń,
 • Zespół ds. Profilaktyki Społecznej,
 • Sekcja ds. Organizacji Służby.

 

  PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
do góry