Zadania Wydziału Konwojowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Konwojowego

 
Wydział Konwojowy realizuje zadania w zakresie:
 
 
 1. organizacji służby konwojowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
 2. organizacji, koordynacji i realizacji konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich ze schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do sądów i prokuratur;
 3. koordynacji i realizacji konwojów nieletnich z policyjnych izb dziecka do schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych wskazanych przez sąd placówek;
 4. kordynacji i realizacji konwojów nieletnich, którzy samowolnie oddalili się z placówki, w której zostali umieszczeni decyzją sądu, w sytuacji gdy siedziba placówki wskazanej przez sąd znajduje się poza terenem jednostki szczebla powiatowego, na terenie której nieletni został zatrzymany;
 5. konwojów i doprowadzeń osób pozbawionych wolności przekazywanych w ramach umów międzynarodowych;
 6. doprowadzenia konwojowanego i zabezpieczania rozprawy w sądzie znajdującym się na trasie konwoju;
 7. koordynacji i organizowania konwojowania osób, wobec których sąd orzekł karę pozbawienia wolności;
 8. organizowania i realizacji konwojów etapowych osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej;
 9. realizacji doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, w sytuacji gdy siedziba organu wzywającego znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego, na terenie której przebywa osoba wskazana w nakazie;
 10. inicjowania działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania sił i środków do realizacji konwojów, w tym:
  • współpracy z przedstawicielami sądów i prokuratur w zakresie koordynacji zleconych konwojów i doprowadzeń,
  • inicjowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w budynkach sądów i prokuratur,
  • organizowania spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w celu omówienia bieżących problemów;
 11. współdziałania z wydziałami konwojowymi komend wojewódzkich Policji przy realizacji transportów osób tymczasowo aresztowanych lub pozbawionych wolności;
 12. współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w budynkach sądów i prokuratur;
 13. współpracy z innymi służbami realizującymi konwoje lub doprowadzenia na terenie sądów i prokuratur;
 14. wypracowywania zasad i sposobu postępowania podczas realizacji czynności w sądach i prokuraturach;
 15. wypracowywania zasad współpracy z sądami i prokuraturami w zakresie obiegu dokumentacji dotyczącej konwojów i doprowadzeń;
 16. opracowywania i wdrażania jednolitego systemu doskonalenia zawodowego policjantów komórek służby konwojowej;
 17. nadzoru nad realizacją zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń;
 18. koordynowania i nadzorowania w jednostkach Policji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz pokojach przejściowych;
 19. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w policyjnej izbie dziecka;
 20. dokonywania analiz przyczyn i okoliczności zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych w trakcie konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych   w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych i policyjnej izbie dziecka na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
 21. współpracy z innymi służbami i komórkami organizacyjnymi Policji zapewniającymi zabezpieczenie imprez masowych.
 W skład wydziału wchodzi:
 1. Sekcja Organizacji Służby
 2. Ogniwo I
 3. Ogniwo II
 4. Ogniwo III
 5. Ogniwo IV
 6. Ogniwo V
 7. Ogniwo VI
 8. Ogniwo VII
 9. Ogniwo VIII
 10. Ogniwo IX
 11. Policyjna Izba Dziecka
do góry