Zadania Wydziału Kontroli - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Kontroli

 
 
Wydział Kontroli wykonuje zadania w zakresie:
 1. kontroli wykonywania przez komendy powiatowe (miejskie) Policji i komórki organizacyjne Komendy ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Policji;
 2. czynności sprawdzająco-wyjaśniających okoliczności wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym, wobec których zachodzi wątpliwość co do prawidłowości prowadzonych działań policyjnych;
 3. pełnienia dyżurów inspekcyjnych w celu monitorowania i wyjaśniania wydarzeń z udziałem policjantów i pracowników Policji;
 4. kontroli funkcjonowania struktur organizacyjnych w odniesieniu do obowiązujących ure¬gulowań prawnych oraz analizy form i metod kierowania oraz sprawowania nadzoru służbowego w jednostkach;
 5. kontroli gospodarki finansowej w aspekcie legalności, prawidłowości oraz racjonalności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, poprawności dokumentowania wydatków, prawidłowości rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz przestrzegania ustanowionych w jednostce procedur kontroli finansowej;
 6. kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy oraz monitorowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań w tym zakresie;
 7. przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności Policji, w szczególności poprzez:
  •  przyjmowanie interesantów w wyznaczonych dniach i godzinach z właściwym dokumentowaniem faktu przyjęcia,
  •  niezwłoczne ewidencjonowanie wpływających do Komendy skarg i wniosków oraz nada¬wanie właściwego biegu korespondencji w tych sprawach,
  •  prowadzenie postępowań skargowych, właściwe dokumentowanie podejmowanych czynności oraz terminowe rozpatrywanie i załatwianie skarg,
  •  opracowywanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji z zakresu problematyki skargowej;
 8. nadzoru i kontroli organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego i komórkach organizacyjnych Komendy;
 9. analizowania ujawnionych zjawisk nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komend powiatowych (miejskich) Policji i komórek organizacyjnych Komendy oraz opracowywania wytycznych i zaleceń mających na celu eliminowanie i zapobiegnie ich powstawaniu, a także propagowania tzw. ,,dobrych praktyk”;
 10.  kontroli terminowości i rzetelności wykonywania zaleceń pokontrolnych;
 11.  przeprowadzania audytów w obszarze przyjętego systemu planowania i sprawozdawczości oraz realizacji zadań wynikających ze strategii wojewódzkiej, a także innych dokumentów planistycznych obowiązujących w komórkach organizacyjnych Komendy i w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego.
W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej.
 2. Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej.
 3. Zespół Audytu i Analiz.
 4. Zespół Skarg i Wniosków.
do góry