Zadania Wydziału Kadr i Szkolenia - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Kadr i Szkolenia

  
Wydział Kadr i Szkolenia wykonuje zadania w zakresie:
 
 1. obsługi kadrowej policjantów i pracowników Policji w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 2. okresowego analizowania stanu liczbowego kadr w skali województwa oraz przedkładanie wniosków w tym względzie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji;
 3. okresowego analizowania stanu dyscypliny i nadzwyczajnych wydarzeń w służbie w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy oraz wypracowania wniosków i wytyczania zadań w celu zapobiegania naruszeniom dyscypliny;
 4. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przygotowywania orzeczeń drugoinstancyjnych przy rozpatrywaniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jako organu II instancji odwołań policjantów od orzeczeń dyscyplinarnych;
 5. realizacji zadań wynikających z nadzoru  Komendanta Wojewódzkiego Policji nad orzecznictwem dyscyplinarnym podległych komendantów powiatowych (miejskich) Policji;
 6. prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby na potrzeby jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 7. prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do pracy w Komendzie;
 8. prowadzenia ewidencji służbowych dokumentów osobistych;
 9. realizacji spraw kadrowo-mobilizacyjnych;
 10. realizacji zadań związanych z prowadzeniem szczególnej ochrony obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 11. realizowania i monitorowania prawidłowości tworzenia rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji;
 12. prowadzenia ewidencji organizacyjno-etatowej jednostek województwa kujawsko-pomorskiego;
 13. rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i planowania przedsięwzięć z tym związanych;
 14. organizowania doskonalenia zawodowego;
 15. realizowania zadań związanych z typowaniem kandydatów przewidzianych do pełnienia służby poza granicami kraju w kontyngentach policyjnych;
 16. upowszechniania, koordynowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych;
 17. inicjowania działania na rzecz integracji środowiska policyjnego, humanizacji służby, współdziałania w zapewnianiu funkcjonariuszom i pracownikom warunków do regeneracji sił psychicznych i fizycznych;
 18. otaczania opieką i wspierania pozasłużbowych zainteresowań funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin;
 19. analizowania zjawisk kulturowych występujących w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawianie przełożonym wniosków w zakresie potrzeb kulturalno-edukacyjnych środowiska policyjnego;
 20. prowadzenia działalności socjalnej w odniesieniu do policjantów, pracowników Policji, emerytów, rencistów i członków ich rodzin jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 21. zmian struktury organizacyjnej Komendy oraz nadzoru nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 22. opracowania projektu regulaminu Komendy oraz koordynowania uzgadniania projektów regulaminów komend powiatowych (miejskich) Policji.
 W skład wydziału wchodzi:
 1. Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji.
 2. Zespół do spraw Doboru i Rezerwy Kadrowej.
 3. Zespół do spraw Dyscyplinarnych.
 4. Zespół do spraw Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego.
 5. Zespół do spraw Socjalnych.
 6. Zespół do spraw Organizacyjno-Etatowych.
do góry