Zadania Jednoodobowego Stanowiska do Spraw Ochrony Praw Człowieka - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Jednoodobowego Stanowiska do Spraw Ochrony Praw Człowieka

 
Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Praw Człowieka realizuje zadania w zakresie:
 1. propagowania praw człowieka i dbania o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. bieżącego monitorowania działań jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowania rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 3. inicjowania współpracy oraz utrzymywania stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 4. inicjowania, monitorowania i koordynowania działań jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji oraz organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka;
 5. sporządzania informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
 6. diagnozowania potrzeb szkoleniowych, inicjowania lub samodzielnego prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka przez policjantów;
 7. udziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 8. sporządzania rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
 9. bieżącej współpracy z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. 
   
  PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
do góry