Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej

 Wydział Komunikacji Społecznej realizuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. opracowywania, wdrażania i opiniowania zasad komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 2. przygotowywania „Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy” oraz monitorowania i opracowywania sprawozdań z jego realizacji, wynikających z przepisów dotyczących planowania i sprawozdawczości w Policji;
 3. koordynowania realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej w Komendzie;
 4. inicjowania i koordynowania współpracy Policji w województwie kujawsko-pomorskim z organami administracji państwowej, administracji samorządowej oraz z innymi podmiotami (instytucjami, organizacjami, uczelniami, stowarzyszeniami związanymi z nauką, kulturą i edukacją) na rzecz poprawy w województwie kujawsko-pomorskim bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także utrzymywania kontaktów z tymi podmiotami w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 5. inicjowania, koordynowania i wykonywania przedsięwzięć na rzecz promocji Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 6. zapewnienia funkcji reprezentacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 7. koordynowania i realizowania dostępu do informacji publicznej;
 8. przygotowywania i prowadzenia badań społecznych i wewnętrznych w obszarze funkcjonowania Policji, a także współpraca w tym obszarze z Komendą Główną Policji;
 9. koordynowania i analizowania badań satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji w województwie kujawsko-pomorskim oraz opracowywanie rekomendacji w tym zakresie;
 10. pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 11. upowszechniania i koordynowania stosowania zasad określonych w ceremoniale policyjnym oraz w przepisach o umundurowaniu policjantów w jednostkach organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego;
 12. upowszechniania, koordynowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych;
 13. zapewnienia organizacyjno-biurowej obsługi odpraw i narad kierownictwa Komendy;
 14. prowadzenia kancelarii jawnej Komendy, opracowywania i wdrażania zasad obiegu dokumentów jawnych w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy, a także nadzorowania prawidłowego ich stosowania, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej;
 15. obsługi organizacyjno-biurowej sekretariatów Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego zastępców oraz wyznaczonych komórek organizacyjnych Komendy;
 16. obsługa sekretarska samodzielnych stanowisk, sekcji  i zespołów KWP w Bydgoszczy;
 17. gromadzenia, ewidencjonowania i udostępniania przepisów prawa wewnętrznego (Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Wojewódzkiego Policji);
 18. administrowania i koordynowania Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami eDok w celu prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej;
 19. administrowania stroną podmiotową Komendanta Wojewódzkiego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stroną internetową Komendy;
 20. administrowania, pozyskiwania, opracowywania i redagowania informacji na potrzeby portalu wewnętrznego „Intrakom garnizonu kujawsko-pomorskiego”;
 21. koordynowania funkcjonowania aplikacji „Moja Komenda” w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie kujawsko-pomorskim;
 22. administrowania i publikacji aktów prawnych na stronie „Baza Aktów Własnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”.

W skład wydziału wchodzi:

 1. Zespół Ogólny (od 01.06.2020 r.),
 2. Zespół Wspomagający.
  
do góry