Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej

 

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje zadania w zakresie: 

 1. opracowywania i wdrażania zasad komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. przygotowywania strategii wojewódzkiej Policji oraz opracowywania sprawozdań z jej realizacji;
 3. inicjowania i koordynowania współpracy kujawsko-pomorskiej Policji z organami administracji państwowej, administracji samorządowej oraz z innymi podmiotami (instytucjami, organizacjami, uczelniami, stowarzyszeniami związanymi z nauką, kulturą, edukacją) na rzecz poprawy w województwie kujawsko-pomorskim bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także utrzymywania kontaktów z tymi podmiotami w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 4. inicjowania, koordynowania i wykonywania przedsięwzięć na rzecz promocji kujawsko-pomorskiej Policji;
 5. zapewnienia funkcji reprezentacyjnych gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 6. administrowania stroną podmiotową Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 7. udostępniania informacji publicznej w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 8. administrowania stroną internetową i intranetową Komendy;
 9. przygotowywania i prowadzenia badań społecznych i wewnętrznych w obszarze funkcjonowania Policji, a także współpraca w tym obszarze z Komendą Główną Policji;
 10. opracowywania i dystrybucji kwartalnika Policji kujawsko-pomorskiej;
 11. pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 12. nadzoru nad prawidłowym stosowaniem w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego przepisów z zakresu tablic i pieczęci urzędowych, miejsc pamięci i symboli narodowych;
 13. prowadzenia kancelarii jawnej Komendy;
 14. obsługi organizacyjno-biurowej sekretariatów Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego zastępców oraz wyznaczonych komórek organizacyjnych Komendy;
 15. nadzoru ogólnego nad działalnością sekretariatów jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego i komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zagadnień kancelaryjno-biurowych;
 16. protokołowania odpraw i narad kierownictwa Komendy;
 17. organizowania i przewodniczenia zespołom powołanym do przekazywania jednostek i wydziałów;
 18. gromadzenia, ewidencjonowania i udostępniania przepisów prawa wewnętrznego (KGP, MSWiA, KWP w Bydgoszczy);
 19. prowadzenia ewidencji Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej Komendy oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 
W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół Ogólny (od 01.06.2020 r.),
 2. Zespół Wspomagający.
  
do góry