Zadania Sekcji Psychologów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Sekcji Psychologów

 
 
Sekcja Psychologów realizuje zadania w zakresie:
 1. opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami Policji poprzez: 
  • udzielanie pomocy psychologicznej, 
  • podejmowanie interwencji psychologicznych w sytuacjach kryzysowych,
  • prowadzenie psychoedukacji;
 2. psychologii zarządzania zasobami ludzkimi poprzez: 
  • uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji oraz w procedurze doboru wewnętrznego na wybrane stanowiska lub do określonych komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie doradztwa dla kadry kierowniczej oraz mediacji pracowniczych
  • diagnozowanie problemów organizacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i proponowanie  sposobów ich rozwiązania,
  • prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 3. psychologii policyjnej stosowanej poprzez: 
  • wspomaganie komórek organizacyjnych służby kryminalnej w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w tym: sporządzanie psychologicznych analiz materiałów operacyjnych i procesowych, profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, pomoc w opracowywaniu taktyki czynności i współuczestniczenie w ich realizowaniu,
  • wspomaganie komórek organizacyjnych służby prewencyjnej w realizacji zadań służbowych, w tym: współuczestniczenie w działaniach zapobiegających przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej, udział w akcjach i operacjach policyjnych,
  • prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii policyjnej stosowanej.
do góry