Zadania Wydziału Finansów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Finansów

 

Zadania Wydziału Finansów:

I. Główny Księgowy realizuje zadania w zakresie:

 1. organizacji i prowadzenia systemu rachunkowości Komendy zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. koordynacji i nadzoru nad pracami związanymi z wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie wydatków w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 5. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. opracowania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 7. prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z  wykonywania budżetu;

II. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego Wydziału Finansów.
III. Wydział Finansów realizuje zadania w zakresie:

 1. sporządzania planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżeto¬wej dla jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. planowania i realizacji wydatków osobowych oraz rzeczowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 3. sprawowania kontroli formalno-rachunkowej w zakresie dokumentowania, planowania i realizacji wy¬datków budżetowych i pozabudżetowych;
 4. prowadzenia obsługi kasowej Komendy;
 5. realizacji zadań wynikających z obowiązku dysponenta środków funduszu operacyjnego;
 6. naliczania, poboru, ewidencji i przekazywania zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy;
 7. planowania i realizacji dochodów własnych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz Funduszu Wsparcia Policji;
 8. przygotowywania indywidualnych decyzji administracyjnych w niektórych sprawach płacowo-finansowych oraz odszkodowań;
 9. prowadzenia postępowań w sprawach likwidacji szkód w majątku Komendy oraz ewidencji i nadzoru nad postępowaniami w tym zakresie prowadzonymi w komendach powiatowych (miejskich) Policji;
 10. sporządzania list uposażeń, wynagrodzeń oraz innych należności dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 11. dokonywania rozliczeń wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akredytywy,
 12. organizowania prac inwentaryzacyjnych oraz dokonywania rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych.
W skład wydziału wchodzi:
 1. Sekcja do Spraw Budżetu,
 2. Sekcja Wydatków Osobowych,
 3. Sekcja Księgowości,
 4. Sekcja do Spraw Szkód i Odszkodowań,
 5. Przewodniczący Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 

 

do góry