Zadania Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 

Sekcja  Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowychrealizuje zadania w zakresie:

 1. zgodności wydatkowania środków finansowych z przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych;
 2. planowania, koordynowania  i prowadzenia  postępowań o  udzielenie zamówień publicznych opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14000 EURO – zgodnie z planem zamówień publicznych oraz w oparciu o wnioski kierowane przez komórki organizacyjne będące dysponentami środków budżetowych;
 3. prowadzenia rejestru postępowań przetargowych;
 4. prowadzenia ewidencji umów zawieranych przez Komendę, które podlegają postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych;
 6. monitorowania i analizowania obowiązującego prawodawstwa związanego z zamówieniami publicznymi w zakresie zmian, aktualizacji, pojawiania się nowych regulacji oraz upowszechnianie tej wiedzy w komórkach organizacyjnych Komendy zaangażowanych w przygotowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia;
 7. reprezentowania Komendy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 8. organizacji i koordynowania działań związanych z pozyskiwaniem środków z pomocowych funduszy Unii Europejskiej;
 9. poszukiwania możliwości wykorzystania funduszy na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 10. opracowania i realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych;
 11. prowadzenia obsługi administracyjnej realizowanych projektów ze środków pozabudżetowych;
 12. pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych do realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy europejskich;
 13. koordynacji działań jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego i komórek Komendy, przy realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pomocowych;
 14. nadzoru merytorycznego i finansowego nad projektami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego ze środków pomocowych;
 15. organizacji i prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego z tematyki funduszy pomocowych;
 16. opracowywania informacji o realizowanych projektach ze środków pomocowych na stronę internetową KWP w Bydgoszczy.
do góry