Zadania Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Komendzie oraz koordynacji przedmiotowych działań w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. ochrony systemów i sieci teleinformatycznych Komendy i komend powiatowych (miejskich) Policji województwa kujawsko-pomorskiego, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. organizowania i zapewnienia fizycznej ochrony obiektów Komendy przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy;
 5. nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej Komendy;
 6. okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 7. prowadzenia postępowań sprawdzających wobec policjantów, pracowników Policji oraz kandydatów do służby lub pracy w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 8. szkolenia policjantów i pracowników Policji w ramach doskonalenia zawodowego z ochrony informacji niejawnych;
 9. współpracy ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 10.  przyjmowania, przechowywania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawierających informacje niejawne;
 11.  analizowania protokołów brakowania dokumentacji niejawnej o charakterze ,,BC”, zgromadzonej w kancelarii tajnej Komendy;
 12.  realizacji zadań związanych z prowadzeniem szczególnej ochrony obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 13.  nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Komendzie oraz przeprowadzania szkoleń z ogólnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 14.  gromadzenia, przechowywania i opracowywania wojewódzkiego zasobu archiwalnego;
 15.  udostępniania dokumentów i informacji z zasobu archiwalnego;
 16.  koordynacji działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 17.  funkcjonowania Poczty Specjalnej.
 W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół Poczty Specjalnej.
 2. Kancelaria Tajna.
 3. Zespół - Archiwum.
 4. Zespół Postępowań Sprawdzających.

 

do góry