Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Prewencji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Prewencji

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z późn.zm. oraz instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej w wydziałach oraz Oddziale Prewencji KWP w Bydgoszczy. 
 
Sprawy do realizacji sa wnoszone do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faxu, poczty specjalnej lub poczty elektronicznej. Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji.
 
Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym.
do góry