Przyjmowanie i załatwianie spraw - Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka

 
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, oraz Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 9/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika KWP ds. Ochrony Praw Człowieka.
 
Sprawy kierowane do Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w sekretariacie według daty wpływu. O kolejności i sposobie załatwiania spraw decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy oraz termin wyznaczony na piśmie. W przypadku spraw, których właściwość rzeczowa pokrywa się z działalnością innych komórek organizacyjnych KWP, sprawy przekazywane są tym komórkom do dalszej realizacji.
 
Projekty odpowiedzi na pisma podpisywane są przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i przesyłane do ostatecznego załatwienia.Sprawy można kierować na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-950 Bydgoszcz
(52) 525-54-26
Nr faksu: (52) 525-50-33
 
 anna.frencel@bg.policja.gov.pl
do góry