Przyjmowanie i załatwianie spraw - Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego

  SPIS WYDZIAŁÓW 

 
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego

tel. (52) 525-50-25
 
Zatrudnienie przez Komendę Wojewódzką Policji audytora wewnętrznego wynika z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego musi spełniać wymogi wynikające z art. 58 w/w ustawy. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez audytora zadań określonych w ustawie. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:
 
  1. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności i skuteczności tych systemów,
  2. czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
Audyt wewnętrzny prowadzi się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach prowadzi się audyt poza planem audytu. Do przeprowadzenia czynności audytowych upoważnia imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz legitymacja służbowa lub dowód tożsamości.

Szczegółowo sposób pracy audytora wewnętrznego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66 poz. 406).

 

do góry