Przyjmowanie i załatwianie spraw - Laboratorium Kryminalistyczne - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Laboratorium Kryminalistyczne

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania wyłącznie na potrzeby Policji i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykaz zadań przedstawiono na stronie internetowej BIP KWP w Bydgoszczy, w zakładce: Struktura organizacyjna/Laboratorium Kryminalistyczne.

Tryb realizacji tych zadań jest ściśle określony w Kodeksie Karnym oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Na stronie internetowej KWP w Bydgoszczy, zamieszczono wzory druków procesowych, które po wypełnieniu i zatwierdzeniu są podstawą prawną do podjęcia czynności badawczych przez pracowników LK. Sposób przeprowadzenia czynności regulują procedury systemowe i badawcze, będące dokumentami wewnętrznymi Laboratorium.

Wszystkie inne przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników Laboratorium są czynnościami doraźnymi, wykonywanymi każdorazowo zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy lub osób przez niego upoważnionych.

 

 

 

do góry