Przyjmowanie i załatwianie spraw - Sztab Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Sztab Policji

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

Informacje o zadaniach realizowanych przez Sztab Policji KWP w Bydgoszczy ze względu na ich charakter nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia  20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, informacje dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych przekazywane są podmiotom uprawnionym określonym w art. 38 ust. 1, natomiast informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową zgodnie z art. 38 ust. 3 cyt. ustawy,  przekazuje się podmiotom o których mowa  w ust. 1 pkt 1-15,  na ich wniosek.

 

 

 

 

 

do góry