Przyjmowanie i załatwianie spraw - Zespół Prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Zespół Prawny

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Zespół Prawny

adres:
Zespół Prawny

ul.Powstańców Wlkp. 7,
85-090 Bydgoszcz
telefon: (52) 52 55 018, (52) 52 55 019, (52) 52 55 051
fax (52) 52 55 011

Zespół Prawny wykonuje obsługę prawną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, wydziałów, samodzielnych sekcji i stanowisk. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych,
  • opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Komendanta Wojewódzkiego Policji, wydziałów, samodzielnych sekcji i stanowisk,
  • udział w opracowywaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji , wydziałów,samodzielnych sekcji i stanowisk,
  • wykonywanie zastępstwa procesowego,
  • informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych sekcji i stanowisk o: zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organu, uchybieniach w działalności organu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.
do góry